Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
nzilapawol.com

nzilapawol.com

poésie-pawol- Martinique-lanmou

Publié le par #nzilapawol
Publié dans : #martinique, #conte2;0, #littérature

TI Mouton Bitasion

" Mésyé danm bonswar " mwen soti matinik mésyé dam bonsoir an péyi chimérik , mésyé dam bonsoir ! pasé pa lamanten , mésyé danm bonsoir mwen rivé pa anba , an péyi ababa mésyé dam bonsoir !!!

Kri ! kra !!! Yémistikri !! yémisti kra 

Est-ce que la cour dort? 

Non la cour ne dort pas !!!

eh ben kon lakou a paka domi, laissez-moi vous raconter l'histoire du joli Mouton qui vivait sur l'habitation sur un plateau en haut du morne. 

Kri !  Kra !  Mésyez médanm le mouton vivait comme un Roi, an mitan un  "pakè" de bêtes.

Ce mouton la n'était pas un mouton comme les autres,  il s'était auto proclamé roi dans son quartier , roi dans sa ville, roi dans son pays ,roi de l'univers. 

Avant lui c'était lui et après lui c'était encore lui .

Kra !!! yémistikra , yémistikri !!!

Mésyez mesdames le mouton se prenait pour un bœuf , et il disait même à ceux qui ne voulait rien savoir que son "kabrit" ne faisait pas bœuf selman mais léfan.

Ce mouton mes amis avait appris les mathématiques et pour dormir il comptait le nombre de bergers qui le suivait. Kri !! kri 

Tout ces gens pouvaient donner tout ce qu'ils avaient pour un swi abò ti loto misyé mouton.

Plus on lui disait : "arété ti loto w la . 

I pa té ka tann ayen ,mouton tala sété an djab soud .

Sé adan an ti koté, oti an gwo gaoulé té fèt an swasandis , manman ti boug la mèt ba ti mouton tala.

Ti bet la sété potré papa y , manman y pa té lé ayen pou 'y . 

Epi ti lapo sové y la sété an lespwa di poté an ti klèté adan fanmi -a .

Manman'y mennen y wè bondyé an syèl , pou bondyé rikonet li kon ych li .

I poté tout richess li pou i trapé bénédiksion an , pou ych li monté jik an syel é pou ayen pa rivéy .

Yo bay gad kò , préservatis , ben fè y , ben démaré , épi an pawol mennen vini pou moun anni fèmen zyé , fèmen zorey épi anni suiv li san di ayen .

Gran bonnè lè i té ka palé , sé mo a té ka monté désann akwèdi an lapriyè. An pawol lorézon ,ki  té  ka lévé doubout  moun mò nan simityè.

Ti misyé a fè chimen y  , i fè lékol pa nonm ki té pli mouton ki y .

Manman y té ka di : "ou ka fè ych mé ou pa ka fè karaktèy , mé ti bolonm mwen an i pati pou et an gwo modan , an model moun ki paka pasé lanmen .

Bondyé ki bondyé kay ni pou tann épi konpwann épi Ti misyé tala. Mwen di zot li !  Déplasé légliz gwomonn la , mé ti misyé dépi ou voyé an roch dèyè y sé lapli woch kay tonbé asou w . Ou tann mwen diw !!!"

Ti Boug la mété ko y dan politik , sa mété manmany chimérik . Pasé lanméri , pasé an tout péyi a,  sé di y yo ka palé pou tout bon.

Ayen pa té ka brennen. Menm lè i té ka ped , sé balan i té ka pwan pou viré genyen. Bondyé té oblijé aliansé épi djab la pou trapé an wouspel .

Ti boug la té pwan tout bagay , tout tit , tou ti zin lespwi moun ki té lé lévé mouchrouj.

An model majò ki ni kout lang monté pasé nenpot tjòk sé vyé neg ladja a . 

Ayen pa té ka fè y pè, bondyé té oblijé bay tit jérè tout sé bitasion y la .

I té ka volé anlè tout tè a pou ay wè manyè zafè bondyé té ka woulé an péyi a.

" pani pasé lanmen oswè a , yo pé pa menyen ti bolonm la !!!

pa ni pasé lanmen oswè a !!! griff li an tè i planté , 

pa ni pasé lanmen oswè ti misyé a pa ka jwé 

pa ni pasé lanmen oswè a manman y fè tou sa i té pè .

Pa ni pasé lanmen oswè bondyé menm ka kayé .

 

Kri !! kra 

Péyia sété an sel lawonn épi Mouton a té ka ba tout moun  so anlè sékal do.

yo éséyé voyé an gwo malaba anlè y  ,jenn gaya , ki lévé anba an gwo pyé fonmajé épi zépon filé yo bay an lapryè pou résité .

I rété twa jou kouché anlè tonb an gwan nonm yo té ka di ki té papa'y pou i pwan foss.

 Mé tout fanm té ka di sa an kartyé a , tout moun té ka kryé y gran nonm la papa mé i pa jenn rikonett yo pyès la sé foss li yo té lé pran . Misyé tala té toupiti ,tou kout  mé kakay té gwo. I téka palé an fransé wototo , Moun té ka an ni ped tet yo lè i té ka pran la pawol . Ti mouton an ni tan apwann épi y osi. sé konsa i genyen primyé wonpwen y .

Pou pwen i té ni pwen , pli i té ka pran laj pli nonb pwen'y té ka ougmanté.

Ti malaba a té oblijé fè voyaj jik an péyi a oti pyé mapou a sété kay lespwi gwo lespwi . 

Mé adan tout zafè lespwi tala , Gwo lwa sé pa golwa.

Mouton an , té ka bay tap alé pou viré an sel fwa i fésé'y   sé passs Bondyé té péyé ti mouton an pou i kité ti boug la fè an swi adan ti loto nef la .

I bay an chat an sak mé chat tala sété pou i pran bon zo a pou i monté lannuit an lè sé madanm ti boug la .

Mé ti boug la, kon kabrit li té ka fè bèf , i fè kò 'y menm pran an sis pou an nèf.

I kité lé pep mò fen épi mò swèf anlos yo bay an dis douz . Alo ti mouton wè lobenn la , i alansyé épi ych Bondyé menm. 

Mi an lot anko a tala pa manchot non pli , tout fanmi bondyé sé anlè y yo ka konté pou i  viré mété asi pyé an mannyè viv ki matjé adan sé vyé liv listwa yo a.

Epi richess i rivé achté koulibri épi tanbou"y la .

krapolad abo bat tanbou a , pésonnn paka soti an sonmey anko pou doubout pitjan.

Tout moun la kon konpè chyen an pyé Mèt-la. 

Sa ka  fè gwo koko douvan baryè a kaz la  ,  yo ka vini tou douss lè yo aziz anlè gwo fotey bitasion an .

Yo pa noz ouvè djèl yo , montwé sé dan filé yo a , yo simen modé prop konpè yo.

Dépi mouton an o pouvwa ayen paka tounen won anlè bitasion an .

Chouval ka fè kon kok a bel poz , jenn fi kon fanm amen O poz !!!!

Majisyen an pa ka gadé zafè anko i abiyé an woz épi i ka fè gwodoz lajan anlè ti lanmoné mal konté  lépep !!!! 

Tout bagay tjou pou tèt. Kontè paka konté dan vè y  anko .

 Pas Moun ka mò  kon machandiz ka vann apré dat sèvi an tan la kriz.

Yo ka jété Nanm nonm adan gran poubel yo a ,zo yo  ka sèvi gwazwal pou an gran lizin ka simen pwézon an ko tout ti sonson ki yo suiv ou ben paka suiv mouton an .

Chanté a té di nou véyé lou a .Mé i pa jen di nou, pwan gad Betakon la ki Bondyé té envité jou a i té ka mayé déyè lapot  légliz la.

Dépi jou tala moun ka manjé moun mouton an gwa épi épé , mé pa li kay sèvi viann pou poté lespwa baptenm.

Sé raché  koupé ,akwèdi i ni gan blan épi lépé kon an bouwo ki ba lapwomiz an roch pou tjenbé jou mariaj li .

kolibwi an sak alos zafè tjou mèl ki mizé asou  lespwa bopè y . 

Ti loto a ka fè bwi kon an bwadjak mé  i pa sa ba nou balan kon takpitakpitak ...

I jaka ka ta mé ni ka di w atann anko ti tak , kontinyé fè jèss makak jé yo sé fésè fésé bwa an tjou w ... 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commenter cet article

Articles récents

Hébergé par Overblog